START :: AKTUALNOŚCI :: KONTAKT  
 
 

 

 

 


 

 

Łańcut. 07.01.2005r.

Stanowisko „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A. i jego pracowników

w sprawie nagłośnionej prywatyzacji.


Została zakończona kontrola NIK w zakresie prywatyzacji branży spirytusowej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. NIK opracowała końcowy raport z tych działań. Media docierają do tego raportu i tworzą wiele publikacji oraz audycji. Raport dotyczy również „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A. Z tego względu załoga tego przedsiębiorstwa pragnie wyjaśnić kilka zagadnień związanych z prywatyzacją Fabryki.

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało 85% akcji Spółki Firmie CDC LTD z siedzibą w Anquilla, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 26.07.2002r., za cenę 14 mln. zł. z jednoczesnym zobowiązaniem się tego inwestora do dokapitalizowania Spółki w kwocie 1,7 mln. USD. Do rokowań w sprawie sprzedaży zgłosiło się kilku inwestorów. Negocjacje w tej sprawie prowadzili przedstawiciele MSP. Spółka nie była stroną w tych rozmowach, dlatego nie odpowiada za podjęte decyzje. Zgodnie ze stanowiskiem MSP została wybrana najlepsza oferta. Należy tutaj dodać, że kondycja ekonomiczna Fabryki była zła, wynikiem czego narastała strata z kilku lat w wysokości kilkudziesięciu mln. zł. Przejście własności na inwestora prywatnego wiązało się równocześnie z przerzuceniem na niego trudności związanych z finansami Spółki. Fiskus nie umorzył zobowiązań podatkowych Fabryki pomimo że wielokrotnie robił to dla innych producentów wyrobów spirytusowych. Dodatkowo wartość przedsiębiorstwa została obniżona przez wydzielenie Ciepłowni, której majątek w kwocie 6 mln zł. został przekazany do MSP.

W okresie od października 2002r. do końca 2003r. kondycja ekonomiczna Fabryki uległa dalszemu pogorszeniu. Wynikało to głównie z braku zaangażowania inwestora CDC w bieżące zarządzanie i braku doinwestowania Spółki. W tym okresie płynność Fabryki drastycznie spadła. W końcówce 2003r. Spółka nie była w stanie regulować zobowiązań wynikających z podatków. Dzięki przychylności Urzędu Celnego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Skarbowego zaległości podatkowe zostały rozłożone na raty w dłuższym okresie czasu.

W kwietniu 2004r. zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy MSP, CDC Ltd. oraz „Sobieski Dystrybucja” Sp. z o.o. Na podstawie tego porozumienia nowy inwestor „Sobieski Dystrybucja” Sp. z o.o. wszedł w prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży akcji. Od tego momentu „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. zaczął korzystać z sieci dystrybucji nowego inwestora. Systematycznie wzrastała wielkość sprzedaży. W trzech ostatnich miesiącach ubiegłego roku sprzedaż wyrobów z Łańcuta była czterokrotnie większa od sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach.
W 2004r. Spółka dzięki współpracy z nowym inwestorem zapłaciła wszystkie zaległości podatkowe. Trwają prace inwestycyjne w kierunku zamontowania następnych linii rozlewniczych w celu rozwoju produkcji.

Tak wygląda niedaleka przeszłość i sytuacja bieżąca Fabryki. Obecnie wszyscy pracownicy patrzą z wielkim niepokojem na bieżące gierki polityczne, związane z prywatyzacją Spółki. Zachodzi obawa czy inwestor będzie chciał zaangażować środki w dokapitalizowanie Spółki (zakup maszyn), w sytuacji gdy kwestionowane jest jego prawo własności akcji. Do tych gierek wykorzystywane są media, które mają nagłaśniać politycznie wygodne fakty. O sprawach istotnych dla istnienia
i przetrwania przedsiębiorstwa nic się nie mówi. A przecież istnieje potencjalne zagrożenie, że pracę może stracić 200 osób. Niektóre grupy osób, również media, zadają sobie pytania jak postąpić aby unieważnić prywatyzację. Załoga „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. proponuje to pytanie sformułować inaczej : jak postąpić aby uratować miejsca pracy, utrzymać produkcję w Fabryce i nie doprowadzić do upadłości Spółki. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzi na tak postawione pytanie mogą jedynie przynieść korzyści dla zakładu i również dla Skarbu Państwa. Chcemy przypomnieć, że nasza Spółka w ciągu roku odprowadza do „kiesy” państwowej ok. 115 mln. zł podatku akcyzowego i ok. 26 mln. podatku VAT, do tego należy dodać podatki lokalne związane z majątkiem i nieruchomościami.

Należy sobie jasno powiedzieć, że unieważnienie prywatyzacji z całą pewnością spowoduje upadłość Spółki. A wówczas powyższe kwoty już nie będą wpływać do budżetu Państwa. Dodatkowo powiększy się liczba bezrobotnych na rynku łańcuckim o kolejne 200 osób.

Należy sobie zadać również pytanie czy po unieważnieniu prywatyzacji i powtórnej sprzedaży znajdzie się inwestor, który zapłaci za 85% akcji „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. więcej niż 14 mln. zł., oraz zobowiąże się do inwestycji w kwocie 1,7 mln. USD. Wątpimy aby taki inwestor został znaleziony. Zachodzi więc pytanie o sens podejmowanych działań, skoro przy powtórnej sprzedaży można osiągnąć gorsze warunki. Obecnie nasza Fabryka bez wspomagania przez inwestora samodzielnie nie może funkcjonować. Utrata inwestora jest równoznaczna z natychmiastową utratą płynności finansowej Spółki a to z kolei bardzo prosta droga do upadłości.

Wszyscy pracownicy maja nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek w sprawie „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A. a gry i ambicje polityczne zostaną zawieszone dla dobra publicznego i dla dobra załogi tej Spółki. Oddzielmy sprawy ekonomiczne i gospodarcze od polityki. Ciągłe wracanie do przeszłości niczego dobrego nie przyniesie. Apelujemy, skupmy się na bieżącej sytuacji, pozwólmy funkcjonować Fabryce dla dobra publicznego i pracowników.
Podpisały organizacje związkowe
działające przy „POLMOS ŁAŃCUT” S.A.